ปลากะพงขาว
(Asian Seabass)

  • Sustainability :
    รักษาสิ่งแวดล้อม
  • แหล่งที่มา :
    ขาวผ่องฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงปลากะพงยักษ์ ได้รับมาตรฐาน GAP กรมประมง

คัดสายพันธุ์พ่อแม่ปลากะพงขาวเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดี นำเทคโนโลยีบำบัด และปรับปรุงคุณภาพน้ำมาใช้เพื่อให้ปลาไม่มีกลิ่นโคลน ไม่มีกลิ่นคาว เนื่องจาก ใช้กระบวนการเอาเลือดออกจากตัวปลา (ike jime) เพราะ เลือดเป็นของเสียที่ ทำให้เนื้อปลาเสื่อมคุณภาพได้เร็ว ทำให้เนื้อปลาสด ขาว อีกทั้งเลี้ยงด้วยวัตถุดิบ ธรรมชาติ เช่น ถั่วเหลือง กุ้งป่น อาหารเม็ดสำเร็จรูป

หมวดอาหาร