ปลานิลเบตง

  • Sustainability :
    รักษาสิ่งแวดล้อม /เกษตรกรท้องถิ่น
  • แหล่งที่มา :
    กลุ่มเกษตรกรเบตง พัฒนาการเลี้ยงปลา ไม่ใช้สารเคมี, ไม่ดัดแปลงพันธุกรรม, ใช้สรรพยากรให้เหลือขยะเป็นศูนย์

กลุ่มเกษตรเบตง มีความภาคภูมิใจในผลผลิตที่สร้างความแตกต่าง จากปลาน้ำจืด สายพันธุ์ TILAPIA หรือที่รู้จักกันในตระกูลปลานิลทั่วไป ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และ ความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพปลาน้ำจืดรวมไปถึงการเป็นต้นน้ำที่ผลิตอาหาร คุณภาพสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทางกลุ่มเกษตกรจึง “ภูมิใจ” ที่จะเรียกชื่อปลา “BLACK PEARL”(SIAMESE TILAPIA) ภายใต้การดูแลของ บ.ภูมิใจ วิสาหกิจชุมชน ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เป็นอีกหนึ่ง ความภูมิใจของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทย ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยความใส่ใจ ดูแล ให้อาหารที่มีคุณภาพเกรด A อยู่ในสภาวะ แวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต จากสองแหล่งน้ำ คือ ธารน้ำเย็น ธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิ 25 องศา ตลอดปี ในพื้นที่คัดสรรเฉพาะของชุมชนบ้านปลา และอีกแหล่งน้ำาที่แตกต่าง คือที่ที่น้ำจืดและน้ำเค็มมาบรรจบกัน เลี้ยงด้วยระบบ ฟาร์มปิดมาตรฐานสากล จึงทำให้ BLACK PEARL (แบล๊กเพิร์ล) มีความโดดเด่น ทั้งเนื้อสัมผัส ที่มีความชุ่ม (Moisture) และนุ่มนวล ให้รสสัมผัสมิติใหม่ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะ จากการเลี้ยงที่มาจากสองแหล่งน้ำาที่แตกต่างกัน BLACK PEARL (แบล๊กเพิร์ล) จึงเป็นโปรตีนคุณภาพ อีกทางเลือกของผู้บริโภค ที่สะท้อนถึงการดูแลอย่างดีตั้งแต ่จุดเริ่มต้นจนเป็นปลาเนื้อ มาสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการคำนึงถึงความยั่งยืนของ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเพาะเลี้ยงให้ปลอดจากการปนเปื้อนของยาหรือสารเคมี เข้ามาเ กี่ยวข้องในตลอดขบวนการ

หมวดอาหาร