Search

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ
บริษัท เอส แอนด์ พี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ให้บริการ”) ตระหนักถึงความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ/ลูกค้า/ผู้เยี่ยมชม ของผู้ใช้เว็บไซต์ และ หรือ แอพพลิเคชั่น (รวมเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) เกี่ยวกับความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคล และประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้คุ้นเคยกับวิธีที่จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ผู้ให้บริการ ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการ ได้จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ให้บริการนำเสนอ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลใช้กับผู้ให้บริการ และหากผู้ใช้บริการไม่สามารถกระทำการตามข้อกำหนดและมาตรการเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวได้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเข้าชมหรือการรับข่าวสารหรือโปรโมชั่น จากเว็บไซต์และหรือโมบายแอพลิเคชั่นดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการของผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรด้านการตลาดของผู้ให้บริการและ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทของผู้ให้บริการ โดยข้อกำหนดและมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ บริษัทจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของบริษัท

เพื่อการทำรายการตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์และหรือโมบายแอพลิเคชั่น (https://www.snpfood.com/, โมบายแอพลิเคชั่น) ของผู้ให้บริการและพันธมิตรทางด้านการตลาด
ของผู้ให้บริการ หรือ รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือโปรโมชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการของผู้ให้บริการและพันธมิตรทางด้านการตลาดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจึงขออนุญาต เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้การใช้บริการของผู้ใช้บริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ประโยชน์สูงสุด

เพื่อการบันทึกการขาย ตามกระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการทราบ

เพื่อที่ผู้ให้บริการจะได้รับทราบสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวและเพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดทำนโยบายทางการตลาดและปรับปรุง พัฒนาสินค้าและการให้บริการของผู้ให้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย การบริการ คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการ

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นทางอีเมล์และ/หรือส่งข้อความทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือการแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการของผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทในเครือและ/หรือพันธมิตรด้านการตลาดของผู้ให้บริการและ/หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทของผู้ให้บริการ รวมถึงการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายการส่งเสริมการขายการโฆษณาและอื่นๆ

เพื่อความจำเป็นในการปฎิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญาต่างๆกับผู้ให้บริการรวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทของผู้ให้บริการ

ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ให้บริการ ทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้บริการได้  เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ
ผู้ให้บริการ อาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นโดยตรง เมื่อผู้ใช้บริการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเช่น การลงทะเบียน การซื้อสินค้าหรือบริการ การแสดงความคิดเห็น การส่งข้อซักถาม ซึ่งลักษณะข้อมูลที่ผู้ให้บริการ อาจเก็บรวบรวมไว้

ซึ่งประเภทของข้อมูลที่ทำการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน

 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลทางการเงินในการใช้บริการ หรือสั่งซื้อสินค้ากับเรา
 • เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสนใจ
 • ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการ
 • ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี – โปรดระบุ)

บัญชีผู้ใช้ของท่าน
ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และจำกัดการเข้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่าน และ ท่านตกลงที่จะยอมรับผิดชอบ/ยอมรับค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน ท่านไม่ควรใช้บัญชีและรหัสผ่านของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของท่านเองในการดำเนินการใดๆบนเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามซึ่งมีวัตถุประสงค์จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ใช้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมที่ระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้วอย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

 • บริษัท เอส แอนด์ พี จำกัด (มหาชน) อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในเครือของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการทางธุรกิจหรือคู่ค้าทางธุรกิจกับผู้ให้บริการ อาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามผู้ให้บริการรวมถึงเป็นผู้ประสานงานเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น ของผู้ให้บริการและการบริการที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ในการให้บริการกับท่าน
 • ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ ผู้ให้บริการอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของผู้ให้บริการ ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด หรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ให้บริการโดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ให้คงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

กรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิเสธความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้บริการ ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องได้ แต่ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะหรือหลังจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ snpfood โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดก่อนการใช้การใช้บริการ
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ snpfood บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“เอส แอนด์ พี”)  ให้บริการเว็บไซต์ snpfood (“บริการ”) แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนขอท่านโปรดยุติการเข้าชม และ ใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก
ในการเปิดบัญชีสมาชิกให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับตัวของท่านเองในแบบสมัครสมาชิก แลพคงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูลของท่าน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ในการลงทะเบียนหากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากบริษัทมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าว และปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ ของบริษัทแก่ท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน

ข้อจำกัดการใช้บริการ
บริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของบริการ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการรายอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายและ/หรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิที่จะลบ (delete) ทำให้หยุดชั่วคราวหรือถาวร หรือนำเสนอและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“เอส แอนด์ พี”) และนิติบุคคลอื่นในเครือเอส แอนด์ พี เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลและจัดการเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น นี้โดยผู้ใช้เว็บริการรับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นนี้ (“เนื้อหา”) ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการออกแบบและเป็นสิทธิของเอส แอนด์ พี ที่ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามผู้ใช้บริการยอมรับและรับรู้ว่ามีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานมิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเอส แอนด์ พี

 การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นรวมทั้งข้อตกลงและเงือนไขในการใช้บริการ
เอส แอนด์ พีขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง บอกเลิก หรือยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเอส แอนด์ พีเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของ เอส แอนด์ พีเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว เอส แอนด์ พี สามารถจะกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง บอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงบอกเลิก และยกเลิก และเอส แอนด์ พีไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ และ หรือ แอพพลิเคชั่นต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและให้ความตกลงกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น เอส แอนด์ พี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าลักษณะใดกับเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น ของบุคคลภายนอกดังกล่าว เอส แอนด์ พีจึงไม่รับรอง รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ และ หรือ แอพลิเคชั่นอื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เอส แอนด์ พีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหรือใช้บริการ และต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเหล่านั้นทุกกรณี

ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น

ผู้ใช้บริการต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของเอส แอนด์ พี ผู้ใช้บริการรับทราบแล้วว่า เอส แอนด์ พีจะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้ง เอส แอนด์ พีขอสงวนสิทธิในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น
ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เอส แอนด์ พีสงวนสิทธิในอันที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเอส แอนด์ พี รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ และ แอพพลิเคชั่นอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดจากและ/หรือเกี่ยวข้องการเข้าชมและใช้บริการให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว