Search

S&P ได้รับการรับรอง IPHA สร้างความมั่นใจ “โรงงานอาหาร และเบเกอรี่ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากโควิด-19”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร และเบเกอรี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA – Industrial and Production Hygiene Administration” สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดกระบวนการผลิตอาหารและเบเกอรี่ของโรงงาน  ‘เอส แอนด์ พี’ ครบทุกแห่ง ได้แก่ โรงงานอาหาร 1 แห่ง และโรงงานเบเกอรี่ 3 แห่ง

นายกําธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เอส แอนด์ พี ให้ความสําคัญเรื่องมาตรการความปลอดภัยของอาหาร และ        เบเกอรี่สูงสุด ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทมีมาตรการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากคู่ค้าและเกษตรกร การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพตามที่บริษัทฯ กําหนด การควบคุมและป้องกันด้านความปลอดภัยของบุคลากร     อาคารสถานที่ ตลอดจนกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค จนทําให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน IPHA จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหารและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของ Covid-19 ในสถานที่กระบวนการผลิต และบุคลากรอย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์ ของโรงงานอาหาร และเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ครบทั้ง 4 แห่ง”

นอกจากการดําเนินธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ ‘S&P’ แล้ว บริษัทฯ ยังดําเนินการผลิตอาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์ ‘Quickmeal’ ไส้กรอก ‘Premo’ ขนมขบเคี้ยว ‘Delio’ และเยลลี่ ‘Jelio’ อีกด้วย โดยบริษัทให้ความสําคัญเรื่องสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน การทําความสะอาดอุปกรณ์และไลน์ผลิตอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกรายการมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐาน IPHA จึงตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง

เอส แอนด์ พี มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งเน้น พนักงานปลอดภัย อาหารปลอดภัย และผู้บริโภคปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย พร้อมที่จะร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน