Search

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก S&P JOY CARD เมื่อซื้อเครื่องดื่ม BlueCup

S&P Joy Card Top Spender

ที่ซื้อเครื่องดื่มบลูคัพ 🥤

จำนวนสูงสุด 100 ท่านแรก รับฟรี! เสื้อโปโลบลูคัพ 1 ตัว ☺️

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก S&P Joy Card Top Spender ที่ซื้อเครื่องดื่มบลูคัพจำนวนแก้วสูงสุด 100 ท่านแรกที่ซื้อบลูคัพ 30 แก้วขึ้นไป / เดือน
รับฟรี เสื้อโปโลบลูคัพ 1 ตัว
ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม : แบ่งเป็น 3 ช่วง รวมจำนวนเสื้อที่แจก 300 ตัว
ช่วงที่ 1 (1 – 31 พ.ค. 64) จำนวนเสื้อที่แจก 100 ตัว
ช่วงที่ 2 (1 – 30 มิ.ย. 64) จำนวนเสื้อที่แจก 100 ตัว
ช่วงที่ 3 (1 – 31 ก.ค. 64) จำนวนเสื้อที่แจก 100 ตัว

📅 1พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและการติดต่อรับของรางวัล : ทางส่วนกลางติดต่อแจ้งสมาชิก S&P Joy Card ที่มียอดซื้อ เครื่องดื่มบลูคัพสุงสุด 100 ท่านแรกของแต่ละเดือน ผ่านช่องทาง Email, Notification Joy Card Application, SMS เพื่อยืนยันขนาดเสื้อและสถานที่จัดส่ง

ประกาศหมายเลข Top Spender
ที่ได้รับเสื้อโปโลบลูคัพประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ติดต่อกลับมาภายในวัน ที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเลขสมาชิก S&P Joy Card Top Spender ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รับ เสื้อโปโลบลูคัพ 1 ตัว

ลำดับ หมายเลขสมาชิก Joy Card
1 5030091823
2 1040466887
3 1060461562
4 1030410018
5 1030440819
6 1020473338
7 1060395884
8 1090447510
9 1010449975
10 1020309491
11 5000219599
12 5080037137
13 5070151596
14 5020266973
15 1040462505
16 5050076585
17 5020124910
18 5010008598
19 1090470541
20 5020178260
21 1010393325
22 5090037858
23 5050226644
24 1060431357
25 5050169258
26 5070165760
27 5090019158
28 1020383446
29 1060414788
30 1090439118
31 5060231297
32 1070456470
33 5070152129
34 5060147884
35 5000078539
36 5020182888
37 5090159904
38 5050279980
39 1000447527
40 1060308984
41 5010188183
42 5020001191
43 1000461672
44 1080483612
45 1050433317
46 5090002454
47 5000080371
48 5020177901
49 5090079958
50 5050241544
51 5000001530
52 1030477888
53 5010004665
54 1000439312
55 1090430067
56 5000195830
57 5000030730
58 5030218372
59 1050461450
60 1050427617
61 5080193491
62 5050221180
63 1030407032
64 1080461612
65 5060153488
66 1060339034
67 1000430335
68 5020051246
69 5070040321
70 1050449081
71 1080413714
72 1030455470
73 1080487178
74 5030164950
75 5040089195
76 5070188924
77 5070226460
78 5070256278
79 1000394684
80 1010333447
81 5050144185
82 5090222410
83 1060433752
84 5000167475
85 5050196917
86 5080276902
87 1080470538
88 5000011948
89 5020122819
90 1020396142
91 1080449912
92 5020143464
93 1020412128
94 5030211632
95 5040186486
96 5080273977
97 1000412657
98 1020482020
99 1090460019
100 5020004188

ประกาศหมายเลข Top Spender
ที่ได้รับเสื้อโปโลบลูคัพประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2564 กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ติดต่อกลับมาภายในวัน ที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเลขสมาชิก S&P Joy Card Top Spender ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รับ เสื้อโปโลบลูคัพ 1 ตัว

ลำดับ หมายเลขสมาชิก Joy Card
1 5090002454
2 1060339034
3 1040466887
4 5080000905
5 1030410018
6 1060461562
7 1050449081
8 1080461612
9 1040462505
10 5020177901
11 5060147884
12 5000001530
13 5070152129
14 1080413714
15 5000167475
16 5020051246
17 5020278024
18 5070027783
19 5070215330
20 5070040321
21 5090212267
22 5080193491
23 5090004454
24 5090079958
25 1010449975
26 1050458345
27 5010004665
28 5010188183
29 1000461672
30 1080449912
31 5030255654
32 5010237256
33 5020001191
34 5050153235
35 1090402318
36 5020161697
37 5080175220
38 5050196917
39 5060231297
40 1050433317
41 5020178260
42 5020122819
43 5020182888
44 5000219599
45 5030281809
46 1080483612
47 5030164950
48 5050144185
49 5090111172
50 1060471849
51 1080487178
52 5020143464
53 5040179977
54 1030440819
55 1080399255
56 5060255361
57 5080011111
58 1020473516
59 1050461450
60 5000112739
61 5000267857
62 5010045256
63 1010333447
64 5010188898
65 5070150460
66 5080037137

ประกาศหมายเลข Top Spender
ที่ได้รับเสื้อโปโลบลูคัพประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ส.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ติดต่อกลับมาภายในวัน ที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเลขสมาชิก S&P Joy Card Top Spender ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รับ เสื้อโปโลบลูคัพ 1 ตัว

ลำดับ รหัสสมาชิก
1 1090473337
2 1040462505
3 5000286080
4 1000461672
5 5030091823
6 1050449081
7 5020278024
8 1060461562
9 5020177901
10 5040186486
11 1030455470
12 1080461612
13 5020252751
14 1030440819
15 1070456470
16 5010188183
17 5020178260
18 5090212267
19 5000267857
20 1040466887
21 5020161697
22 5090002454
23 5000167475
24 5070040321
25 5030090054
26 5030142900
27 5060147884
28 5090004454
29 1010467771
30 5000001530
31 5010188898
32 5030031587
33 5000219599
34 5010199529
35 1000483658
36 1080413714
37 1080487178
38 5020143464
39 5070151596
40 5090079958
41 5030042863
42 5050144185
43 5000112739
44 5070150460
45 5000078539
46 5070027783
47 5090166567
48 1010333447
49 5010004665
50 5020189642
51 5030240950
52 5050200498
53 1010449975
54 5010270974
55 5060285061
56 5090199610
57 1050399371
58 5000203035
59 5020222488
60 5050153235
61 5060231297
62 1000439312
63 1060414788
64 1080483612
65 5020051246
66 5020285464
67 5040179977
68 1020412128
69 1030482515
70 1060433752
71 1090413190
72 5080012450