Search

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโรงครัวโรงอาหารแก่โรงเรียนเจริญวิทยา จ.ปทุมธานี

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ คุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ส่งมอบโรงครัวโรงอาหารแก่โรงเรียนเจริญวิทยา จ.ปทุมธานี ในโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ปีที่ 4 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี

เอส แอนด์ พี ดำเนินการปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร และมอบอุปกรณ์เครื่องครัว ให้แก่โรงเรียนเจริญวิทยา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมสนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน โดยได้มอบพันธุ์ปลา และติดตั้งกังหันเติมอากาศบ่อเลี้ยงปลา เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารกลางวัน พร้อมนำขนมเค้กก้อนโต และสนับสนุนทุนอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับนักเรียน โดยมี คุณสุรัสวดี จันทรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ และมี คุณนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติ

ในการนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป