Search

S&P Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้บัญญัติให้สถานประกอบการมีสิทธิ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับลูกจ้าง และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง โดยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐรวมทั้ง ได้รับการลด หย่อนหรือยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามที่ กฎหมายกําหนด ดังนั้น จึงได้เกิด โครงการนําร่องเพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษา ในสถานประกอบการตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบ การหนึ่งที่มี ความพร้อมและ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาเป็นสถานประกอบการต้นแบบหรือ ตัวอย่างในการจัดการศึกษาให้กับพนักงานและหรือบุคคลใกล้เคียง เพื่อร่วม กันพัฒนารูป แบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียน การสอน

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์การ ศึกษานอกโรงเรียน และกระทรวงแรงงาน พิจารณาสถานประกอบการท่ีมีความพร้อม และเหมาะสม ที่จะเป็นต้นแบบในโครงการนี้ ซึ่งมีจํานวน 7 บริษัท ดังนี้

 1. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
 2. บริษัท ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน) (7-eleven)
 3. บริษัท เทรนไทม์เทสต์ จํากัด (เครือสหพัฒน์)
 4. โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท
 5. บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
 6. บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 7. บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จํากัด

จากสถิติการศึกษาของบุคลากรในองค์กร พบว่าพนักงานจํานวน มากกว่า 17% จบการศึกษาในระดับต่ํากว่ามัธยมต้น อีก 31% จบการศึกษาเพียงระดับต้น ซ่ึงการศึกษา ของประชาชนชาวไทย ในปัจจุบันกําหนดให้สามารถเรียนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถึง ในระดับมัธยมปลาย (สายสามัญ) หรือระดับวิชาชีพ (ปวช.) องค์กรจึงเห็นความสําคัญ ของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถพัฒนา บุคลากรขององค์กรในรูปแบบ “ศูนย์การเรียน” ในองค์กรตามนโยบายรัฐ

สิทธิประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ศูนย์การเรียนฯ จะได้รับ สิทธิประโยชน์ดังนี้

– ฟรี ค่าธรรมเนียมการเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา
– ฟรี อาหารกลางวัน ในวันฝึกงาน (วิชาภาคปฏิบัติ)
– ฟรี เครื่องแบบนักเรียน
– ฟรี หอพักนักเรียน 1 ภาคเรียน 1 ภาคเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
– ฟรี ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบบริษัท
– มีเบี้ยเลี้ยงให้ในวันเรียนภาคปฏิบัติตลอด 3 ปีการศึกษา
– ฝึกงานในสถานประกอบการ
– มีงานทําทันทีที่จบการศึกษาและปรับป็นพนักงานประจํา

หลักฐานการสมัคร

– รูปถ่าย
– วุฒิการศึกษา
– สําเนาทะเบียนบ้าน
– สําเนาบัตรประชาชน

การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจ ค้าปลีก ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหาร และโภชนาการ

แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายนจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ร้านอาหารของ เอส แอนด์ พี สัปดาห์ละ 4 วัน หยุด เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน

การเรียนที่สาขา

การเรียนภาคทฤษฎี

ติดต่อสอบถามการสมัคร

ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/30-32 รอยัลซิตี้ อเวนิว อาคารบี ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  • โทรศัพท์ : 02-664-6205
  • โทรสาร : 02-203-1445
  • E-mail : learningcenter@snpfood.com
  • Facebook : snp learning center

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว